Rok za prijavu:       06.11.2023Sažetak pisati u MICROSOFT WORD-u.

Font: Times New Roman
Veličina fonta: 12 pt Regular
Razmak između redova: 1
Maksimum reči: 300 karaktera

Tekst mora sadržati naša slova (šŠ, đĐ, žŽ, ćĆ, čČ).
Koristit Serbian (Latin) rasporeda karaktera.

Sažetak treba da sadrži:
1. Naslov rada (velikim slovima, bold)
2. Ime i prezime autora i koautora (italic)
3. Pun naziv ustanove
4. Uvod; Cilj rada; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.

Ukoliko su autori iz različitih institucija, obeležiti Superscript brojem ime autora (MM1), a instituciju u kojoj radi na početku njenog naziva (Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu).
Uputstvo za e-poster

Molimo Vas da poster pripremite u PowerPoint prezentaciji i sačuvate u PDF formatu.
Poster treba da bude horizontalno postavljen, a odnos horizontale i vertikale u razmeri 16:9.
Koristiti font Calibri.

Vaše postere je potrebno dostaviti do 06. novembra 2023. godine na email adresu: epostermsfokusu@gmail.com

Poster treba da sadrži sledeće delove:
• Naslov
• Podatke o autoru i koautorima
• Afilijacije
• Uvod
• Materijal i metode
• Rezultate
• Zaključak
• Najmanje jedan prilog (tabela, grafikon, slika)